Silverlight – koncepcja logowania z użyciem MembershipProviders oraz WCF RIA cz.3 – Microsoft Enterprise Library Security Block

W tym wpisie postaram się krótko przedstawić blok bezpieczeństwa (Security Block) z biblioteki Microsoft Enterprise Library.
Biblioteki tej użyjemy do sprawdzania rol i reguł dostępu do funkcji serwisu WCF. Najpierw oczywiście musimy pobrać bibliotekę Microsoft Enterprise Library, znajduje się ona pod tym adresem.
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15104. Biblioteka ta jest również dostępna z poziomu NuGeta, jednakże instalacja poprzez ten plugin dorzuca do projektu tylko dll-ki. W pierwszym przypadku natomiast oprócz dll-ek zostaje również zainstalowane bardzo wygodne narzędzie ułatwiające konfigurację różnych modułów biblioteki.
Mając zainstalowane wszystkie potrzebne komponenty możemy przystąpić do działania. Zacznijmy od zmodyfikowania pliku Web.config, tak aby umożliwić naszemu systemowi korzystanie z ról – a tak właściwie aby umożliwić edycję, tworzenie, usuwanie oraz przypisywanie ról użytkownikom.W sekcji

dorzucamy następujące wpisy

W tym momencie dodaliśmy do kolekcji menadżerów ról (Role managers) nowy provider -nie jest to jednak MembershipProvider lecz RoleProvider, a dokładniej dostarczony przez framework SqlRoleProvider. Provider ten jest przystosowany do działania na bazie danych o takiej strukturze, jak baza, którą stworzyliśmy w części pierwszej. Po konfiguracji providera przyszedł czas na dodanie przykładowego użytkownika oraz przypisanie mu jakiejś roli. Wybieramy opcję “ASP.NET Configuration” z menu “Project”, następnie na stronie na którą zostaniemy przeniesieni, przechodzimy na zakładkę “Security”
Configuration
admintool
W kolejnym kroku dodajemy role – klikamy w “Create or Manage roles”,a w stronie, która się otworzy wpisujemy nazwę roli np.”Developer”. Postępując w podobny sposób dodajmy jeszcze role “Admin”. Następnie tworzymy użytkownika – klikamy w “Create user”, a następnie wypełniamy pola podobnie jak na załączonym poniżej screenie
admintoolpass
Mając stworzonego przykładowego użytkownika możemy przystąpić do ograniczenia dostępu do niektórych funkcji naszego serwisu. W tym celu, po pierwsze modyfikujemy funkcję logowania.

Jak widać, przy tworzeniu użytkownika dodatkowo pobieramy z bazy danych jego wszystkie role. Statyczna funkcja GetRolesForUser pobiera role przy pomocy domyślnego RoleProvidera.
Dodajmy teraz do naszego DataAccesService-u dwie funkcje.

  • OnlyAdminCanDownloadThis
  • DevelopersCanDownloadThis

Dane pobierane przez pierwszą funkcję mogą być odczytane jedynie przez użytkowników, którzy są administratorami systemu. Natomiast dane z funkcji drugiej mogą być odczytane przez developerów (oczywiście admin również może pobrać te dane). Zastanówmy się teraz w jaki sposób sprawdzić czy dany użytkownik ma dostęp do danych. Możemy sprawdzać role ręcznie (niewygodne), użyć znanego z ASP.NET atrybutu PrincipalPermission (mało elastyczne) lub skorzystać z Microsoft Enterprise Library (całkiem dobra opcja). Security Block z biblioteki Microsoft Enterprise Library ma tę przewagę nad wcześniej wspomnianymi rozwiązaniami, że wprowadza on tzw. reguły(Rules). Dzięki nim możemy w łatwy sposób zdefiniować warunki jakie musi spełnić użytkownik aby zezwolić mu na dostęp w jakieś miejsce systemu. Skonfigurujmy zatem prostą regułę – regułą ta pozwoli na dostęp do danych jedynie tym użytkownikom,którzy mają prawo administratora. Klikamy PPM na plik Web.config i wybieramy z niego opcję “Edit Enterprise Library V5 Configuration” – opcja ta została dodana po instalacji biblioteki Microsoft Enterprise Library.
editenterprise
W oknie które się otworzy wybieramy “Add Security Settings” z menu “Blocks”.
addsecurity
W głównym oknie aplikacji pojawi się nowy element – “Security Settings”. Klikamy na znak “+” obok “Authorization Providers”, następnie z rozwiniętego menu przechodzimy na “Add Authorization Providers” i ostatecznie klikamy na “Add Authorization Rule Provider”
authorization
W ten sposób dodaliśmy domyślny “Rule Provider”, teraz możemy stworzyć reguły dostępu do naszej aplikacji. W tym celu musimy kliknąć w lewy dolny róg pola “Authorization Rule Provider”, a następnie z menu, które się pojawi wybrać “Add Authorization Rule”
rule
W oknie aplikacji pojawi się nowy element – “Authorization Rule”, nadajmy mu nazwę “DevelopersOnly”, a następnie zdefiniujmy tzw. “Rule expression”. “Rule expression” jest warunek jaki musi zostać spełniony, aby użytkownik uzyskał dostęp do części aplikacji chronionej przez regułę “DevelopersOnly”. Wyrażenie to możemy wpisać ręcznie, lub poprzez prosty kreator – dostępny jest on pod przyciskiem “…”.
Stwórzmy więc regułę, która pozwoli tylko użytkownikom typu Developer oraz oczywiście adminowi mieć dostęp do jakieś części aplikacji. Otwórzmy zatem “Rule Expression Editor” (dostępny on jest pod przyciskiem “…”), kliknijmy na przycisk “Role”, wpiszmy “Developer”, następnie kliknijmy w przycisk “OR”, wpiszmy “Admin”.Możemy również wpisać następujące wyrażenie ręcznie

ruleeditor
Stworzyliśmy zatem regułę pozwalającą na dostęp użytkownikom typu Developer (R:Developer) oraz administratorom (R:Admin). Aby zatwierdzić zmiany wybieramy “Save” z menu “File”. W pliku Web.config pojawiły się teraz następujące linijki

Do powyżej konfiguracji musimy jeszcze dorzucić wybór domyślnego providera – dodajmy zatem następujący wpis do linii

Wykorzystajmy teraz stworzoną właśnie regułę aby zabezpieczyć wspomnianą wcześniej funkcję “DevelopersCanDownloadThis”. Po pierwsze stwórzmy pomocniczą klasę pomocniczą SecurityHelper i dodajmy do niej metodę IsAuthorized, która wygląda w następujący sposób:

Następnie w funkcji “DevelopersCanDownloadThis” musimy sprawdzić czy użytkownik może wykorzystać tą funkcję – w tym celu wykorzystujemy funkcję IsAuthorized. Może wyglądać to w następujący sposób

Logując się na użytkownika, który posiada prawo/rolę “Developer” będziemy mogli pobrać dane wykorzystując funkcję “DevelopersCanDownloadThis” w przeciwnym razie do klienta zostanie rzucony wyjątek z odpowiednim komunikatem. Niestety Security Block nie został jeszcze przeniesiony na platformę Silverlightową, zatem przedstawionych powyżej sposobów sprawdzania praw dostępu(np. do jakiejś funkcjonalności) nie możemy zastosować po stronie klienta.

Silverlight – koncepcja logowania z użyciem MembershipProviders oraz WCF RIA cz.3 – Microsoft Enterprise Library Security Block

Silverlight – koncepcja logowania z użyciem MembershipProviders oraz WCF RIA cz.2

W poprzednim wpisie przedstawiłem w jaki sposób zaimplementować mechanizm logowania po stronie serwera. Wykorzystałem do tego celu WCF RIA oraz znane z ASP MembershipProvidery. Tym razem przedstawię jak wymusić logowanie po stronie klienta, oraz w jaki sposób można dynamicznie zmieniać providerów, którzy walidują usera.
Poprzednim razem stworzyliśmy już szkielet aplikacji, zatem mamy projekt klienta oraz projekt serwera. Zacznijmy od “włączenia” FormsAuthentication po stronie klienta. W pliku App.xaml.cs , w konstruktorze dorzućmy następujące linijki

Następnie zanim pokażemy treść naszej strony, musimy sprawdzić czy użytkownik jest zalogowany.Jeżeli nie, należy pokazać okno logowania. Możemy to zrobić w następujący sposób.

WebContext jest to klasa generowana automatycznie przy buildowaniu solucji.Jej kod powinniśmy odnaleźć w katalogu Generated_Code po stronie klienta. Klasa ta posiada właściwość Current, która zwraca obecny context zarejestrowany w kolekcji ApplicationLifetimeObjects.
Okno logowania zostało zaimplementowane jako ChildWindow. Jego kod może wyglądać w następujący sposób

Kontrolka logowania jest bardzo prosta, składa się ona z dwóch labelek, textboxa oraz passwordBoxa. Powyższy kod powinien wygenerować mniej więcej takie oto okno
WCF RIA
Mechanizm wywoływania operacji logowania znajduje się natomiast w ViewModelu kontrolki logowania. Po naciśnięciu przycisku OK, dzięki zastosowaniu DelegateCommand uruchamiany następującą funkcję

W funkcji tej najpierw sprawdzamy, czy użytkownik podał dane do logowania, a następnie wywołujemy kolejną funkcję PerfomrLoginOperation. Przedstawia się w następujący sposób

Widzimy zatem, że wywołujemy funkcję logowania z serwisu WCF, w parametrach natomiast podajemy login oraz hasło przechwycone z okna. Dodatkowo w parametrze podajemy delegata do funkcji, która zostanie wykonana po zakończeniu operacji logowania.

Jeżeli odpowiedź z serwisu WCF zawiera błędy to wiemy, że operacja logowania się nie powiodła. Wyświetlamy zatem stosowny komunikat. Jeżeli natomiast wszystko jest Ok, pole loginOperation.Error będzie miało wartość null. Możemy wtedy pokazać naszą wiadomość dostępną jedynie dla zalogowanych użytkowników.
Mamy zatem ochronę przeciwko nieautoryzowanemu dostępowi do klienta. Jednak co w przypadku gdy nasz klient musi w calach np. zassania danych pobrać je przy wykorzystaniu jakiegoś WebServicu. Na ogól wystawiany jest wtedy drugi WebService do pobierania danych z jakiejś bazy. Do takiego WebServicu w teorii może dostać się każdy – my natomiast chcemy żeby dane można było pobierać jedynie po zalogowaniu się do aplikacji. Na szczęście nasz dodatkowy WebServise można w prosty sposób zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Stwórzmy zatem sobie nowy WebService służący do pobierania danych. Do projektu Webowego dodajmy nową klasę typu “Domain Service” oraz dopiszmy do nie jedną metodę symulującą pobieranie danych.

Do takiego Servicu może dostać się każdy. Jeżeli natomiast naszą klasę udekorujemy atrybutem [RequiresAuthentication()] tylko użytkownicy, którzy pomyślnie przeszli autentykację przez nasz CustomAuthenticationService będą w stanie pobrać dane. W przeciwnym wypadku zostanie rzucony wyjątek.
debugger

Zastanówmy się teraz w jaki sposób można byłoby logować się do naszej aplikacji np. przy pomocy konta Google. Zacznijmy od tego, że musimy stworzyć własny MembershipProvider. W tym celu dodajmy do projektu Webowego nową klasę “GoogleMembershipProvider“, która będzie rozszerzać klasę MembershipProvider. Klasa MembershipProvider jest klasą abstrakcyjną zatem musimy zoverridować wszystkie jej funkcje (nie musimy wrzucać tam logiki, narazie po prostu wpiszmy tam cokolwiek aby przeszła kompilacja). Mając stworzony szkielet providera musimy go dorzucić do listy wszystkich providerów (tak jak to zrobiliśmy z SqlMembershipProvider-em). Modyfikujemy zatem sekcję podsekcję providers z sekcji membership na następującą.

Mając w kolekcji wszystkie nasze providery pozostaje nam się zastanowić, w jaki sposób raz używać GoogleMembershpProvidera, a innym razem SqlMembershipProvidera. Ja zrobiłem to w następujący sposób. Najpierw utworzyłem enuma, w którym przechowuje “nazwy” moich providerów

Następnie wykorzystałem parametr customData interfejsu IAuthentication. Po stronie klienta w funkcji logowania po prostu przesyłam typ konta do którego się loguję. Wygląda to w ten sposób:

Następnie po stronie serwera wybieram tego providera, przez którego loguje się użytkownik.

Zauważmy, że linijka

została zastąpiona przez

zatem teraz mamy wpływ na to, którego MembershipProvidera użyjemy. Jeżeli chodzi o samo sprawdzenie czy dany użytkownik podał poprawne dane do konta google, to sprawa jest trochę kłopotliwa(tak mi się wydaje :D). Nie udało mi się użyć biblioteki dotNetOpenAuth, gdyż z tego co widzę logowanie poprzez tą bibliotekę wymaga przekierowania na stronę Googla. Niestety taka operacja nie jest dozwolona w Silverlighcie (Silverlight nie wspiera cross-domain policy). Ponadto wykorzystanie tej biblioteki po stronie serwera również nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Ostatecznie zatem skorzystałem z opisu znajdującego się na stronie Googla //code.google.com/intl/pl-PL/apis/accounts/docs/AuthForInstalledApps.html#Using. Czyli po prostu spreparowałem odpowiedni HTTPS Post Request. Funkcja ValidateUser z GoogleMembershipProvidera wygląda zatem następująco

Ciężko mi jednak stwierdzić czy takie logowanie jest bezpieczne. Co prawda nie udało mi się wyłapać nic konkretnego poprzez Wiresharka lub Fiddlera, jednakże ekspertem od zabezpieczeń niestety nie jestem.
W następnym wpisie postaram się króciutko przedstawić bibliotekę Microsoft Enterprise Library, a właściwie jeden z jej bloków – Security Block.Wykorzystam go do zezwalania użytkownikom do dostępu do funkcji serwisu, w zależności od ich roli w systemie.

Silverlight – koncepcja logowania z użyciem MembershipProviders oraz WCF RIA cz.2

Silverlight – koncepcja logowania z użyciem MembershipProviders oraz WCF RIA cz.1

W dzisiejszym wpisie postaram się przedstawić moją koncepcję logowania do aplikacji Silverlightowej z wykorzystaniem MembershipProviders oraz własnego AuthenticationService.
Zacznijmy od stworzenia bazy danych, w której będziemy przetrzymywać informacje o użytkownikach – hasła, role itp. Bazę danych stworzymy przy użyciu narzędzia aspnet_regsql.exe, które to wygeneruje schemat bazy danych dostosowany do możliwości SqlMembershipProvider-a. aspnet_regsql.exe znajduje się w katalogu C:WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\wersjaFrameworka\aspnet_regsql.exe. Czyli w moim przypadku jest to C:WINDOWS\Microsoft.NET\Frameworkv\4.0.30319\aspnet_regsql.exe.
regsql
Klikając podwójnie na ikonę aplikacji pojawia nam się następujące okno
wizzard
Klikamy w przycisk “Dalej”. W kolejnym oknie mamy do wyboru dwie opcje

  • Configure SQL Server for application services
  • Remove application services from an existing database

Pierwsza opcja odpowiedzialna jest za stworzenie struktury danych do naszego sytemu logowania, natomiast druga usuwa z bazy danych tabele służące do logowania itp. Wybieramy opcję bramkę nr 1. W kolejnym oknie musimy podać connection string do naszego serwera bazy danych oraz login i hasło. W moim przypadku wygląda to w następujący sposób:

wizzard2

Jeżeli wszystko pójdzie OK pokaże się nam następujące okno, w którym to możemy zobaczyć, że została stworzona baz danych aspnetdb

wizzard3

Ostatecznie klikamy na przycisk “Next”,a następnie w “Finish” aby dokończyć działanie kreatora

wizzard4

Mając gotową bazę danych możemy przystąpić do właściwego kodowania. Zacznijmy od stworzenia nowego projektu typu “Silverlight Application”

silverlightapp
po kliknięciu przycisku “OK” włączamy WCF RIA Service
EnableWCF

Mając stworzony szkielet aplikacji możemy zabrać się za napisanie własnego AuthenticationService. Do projektu webowego (nazwaprojektu.Web) dodajmy nowy element typu “Domain Service”. PPM na projekt, następnie “Add new item”, w oknie które się otworzy wybieramy “Domain Service”. Nadajemu mu nazwę CustomAuthenticationService.cs

AddItemSmall

DomainServiceClass

Nasza właśnie dodana klasa powinna wyglądać mniej więcej w taki sposób

W następnym kroku zaimplementujmy w klasie CustomAuthenticationService interfejs
IAuthentication where T: IUser. Interfejs ten wygląda w następujący sposób:

Widzimy zatem, że zanim go zaimplementujemy musimy posiadać obiekt implementujący inny interfejs – IUser. Przystąpmy zatem do stworzenia naszej klasy modelującej użytkownika – nazwijmy ją UserDTO.Stwórzmy nowy projekt typu “Class library”. W projekcie tym stwórzmy klasę UserDTO, która będzie dziedziczyła po klasie UserBase znajdującej się w przestrzeni nazw System.ServiceModel.DomainServices.Server.ApplicationServices

Mając gotową klasę reprezentującą użytkownika zaimplementujmy w końcu w klasie CustomAuthenticationService interfejs IAuthentication. Po implementacji interfejsu nasz serwis wygląda w następujący sposób:

Pozostaje nam “tylko” zaimplementować odpowiednie metody. Funkcja która nas najbardziej interesuje to oczywiście funkcja logowania. Przy jej implementacji posłuży się mechanizmem znanym z ASP mianowicie z MembershipProviders. Klasa MembershipProvider jest to abstrakcyjna klasa posiadająca szereg funkcji mającej na celu walidowanie poprawnego użytkownika, rejestrację itp. Stwórzmy zatem własną klasę providera dziedziczącą po klasie MembershipProvicer. .NET dostarcza nam domyślny provider, którym jest SqlMembershipProvider, jest on napisany w taki sposób, aby mógł porozumiewać się z bazą, którą stworzyliśmy na początku. Aby wykorzystać wspomnianego wcześniej providera musimy odpowiednio zmodyfikować plik Web.config. Po pierwsze dodajemy do niego ConnectionString do naszej bazy danych, w moim przypadku będzie to wyglądało w następujący sposób

Następnie musimy “pokazać” naszej aplikacji, że będziemy używać FormsAuthentication oraz MembershipProvider-ow. Dorzućmy zatem do config następujące rzeczy:(w sekcji system.web)

następnie dorzucamy do kolekcji providerów SqlMembershipProvider

We wpisach tych dorzuciliśmy możliwość autentykacji poprzez providery, ustawiliśmy SqlMembershipProvider jako domyślny provider, oraz dorzuciliśmy go do listy wszystkich providerów. W celu sprawdzenia czy nasza konfiguracja jest poprawna możemy posłużyć się mechanizmem dostarczonym nam przez Visual Studio. Klikamy “Projekt”, a następnie ASP.NET Configuration
ASPConfiguration
Zostaniemy przeniesieni do domyślnej przeglądarki internetowej, a naszym oczom ukaże się następująca strona.
AdminTool
Z poziomu tej stronki możemy dodawać użytkowników, przydzielać im role itp, dzięki czemu możemy szybko sprawdzić czy podstawowe funkcje naszego providera działają, oraz czy nasza konfiguracja została przeprowadzona prawidłowo. Wracając natomiast do naszego systemu logowania, pozostało nam jedynie odpowiednio zmodyfikować funkcję odpowiedzialną za logowanie.Robimy to w następujący sposób:

W funkcji ValidateCredentials odbywa się sprawdzanie czy użytkownik podał właściwe hasło oraz login. Do walidacji wykorzystujemy dodany wcześniej SqlMembershipProvider – właściwość Membership.Provider zawsze zwraca obiekt domyślnie zdefiniowanego providera. W przypadku gdy walidacja się powiedzie tworzymy obiekt użytkownika, a następnie tworzymy i szyfrujemy FormsAuthenticationTicket oraz tworzymy ciasteczko (cookie), które przesyłamy w responsie wysyłanym przez serwer do klienta. Mechanizm logowania jest już prawie gotowy. Musimy jedynie zaimplementować jeszcze pozostałe funkcje interfejsu IAuthentication.Nie ma raczej w nich nic trudnego

Funkcja Logout po prostu wywołuje funkcję SingOut z klasy FormsAuthentication. Natomiast funkcja GetUser zwraca zalogowanego użytkownika. W funkcji tej najpierw sprawdzamy czy użytkownik jest zalogowany (do tego celu używamy zmiennej IsAuthenticated), a następnie sprawdzamy czy przypadkiem jego sesja nie wygasła. W przypadku gdy wszystko jest OK zwracamy obiekt typu UserDTO,w przeciwnym razie zwracamy null.

Podsumowując, udało nam się stworzyć mechanizm logowania. Jak na razie gotowa jest strona serwera.
W następnym wpisie pokażę w jaki sposób należy wywołać logowanie od strony klienta. Przedstawię również pomysł w jaki sposób zmieniać providerów przez które użytkownik ma się logować. Może to być przydatne jeżeli chcielibyśmy logować się np. poprzez inne serwisy jak Google, Facebook itp.

Silverlight – koncepcja logowania z użyciem MembershipProviders oraz WCF RIA cz.1