MVVM i okna modalne

Często podczas użytkowania programów zachodzi konieczność pokazania dodatkowego okna, służącego do interakcji z użytkownikiem. Najczęściej okno takie należy pokazać w określonym przypadku. Jak już wcześniej zostało wspomniane cała logika powinna być umieszczona w ViewMoedlu, zatem nasuwa się pytanie, w jaki sposób z ViewModelu pokazać okno modalne – przecież ViewModel nie powinien mieć żadnych informacji o widoku. Rozwiązanie tego problemu polega na oddelegowaniu pokazywania widoków lub MessageBox-ów do wyspecjalizowanych klas tzw. serwisów. Ponadto w przypadku gdy chcemy pokazywać proste komunikaty możemy również skorzystać z Interaction/Interactivity oraz klasy Prisma InteractionRequest.

1. InteractionRequest

Jak już wcześniej wspomniano klasa InteractionRequest odpowiedzialna jest za pokazywanie komunikatów użytkownikowi – koordynuje ona działanie pomiędzy ViewModelem a widokiem. W celu skorzystania z klasy InteractionRequest w ViewModelu tworzymy publiczną właściwość udostpęniającą obiekt typu InteractionRequest na zewnątrz

Jak widać za generyczny typ T została podstawiona klasa Notification. Parametr T może przyjmować klasy dziedziczące po klasie Notification. Domyślnie w Prismie są dwie takie klasy:

 • Notification – wspomniana już wcześniej, służy do powiadomienia użytkownika o jakimś zdarzeniu
 • Confirmation – również służy powiadominiu użytkownika o jakiś zdarzeniu, ale zwraca ona reakcję użytkownika (czy potwierdził daną akcję czy nie – coś jak MessageBox YesNo)

W celu wywołania okienka należy odpalić funkcję Raise na przykład w taki sposób:

Funkcja Raise przyjmuje jeden lub dwa parametry. Przedstawy bardziej zaawansowaną wersję tej funkcji – tą z dwoma parametrami. W pierwszym parametrze podajemy obiekt typu Notification, w którym przekazujemy informacje do przekazania użytkownikowi (Content) oraz tytuł okna (Title). Drugim parametrem jest delegat Action , który określa co mamy zrobić po zamknięciu okna przez użytkownika.
Ostatnią rzeczą jaką musimy zrobić, żeby wykorzystać NotificationRequest jest zdefiniowanie triggera w widoku, który będzie reagował na odpalenie funkcji Raise. Robimy to w następujący sposób:

 • definiujemy w XAML-u alias do namespaca interactivity
 • tworzymy InteractionRequestTrigger

2. MessageBoxService

Alternatywą dla InteractionRequest jest stworzenie własnej klasy, do której zostałyby oddelegowane wszystkie prośby o pokazania MessageBoxa. Przykładowa implementacja takiego serwisu może wyglądać w następujący sposób. Po pierwsze stwórzmy interfejs z funkcjami potrzebnymi do pokazania MessageBoxa

Następnie zaimplementujmy ten interfejs w klasie MessageBoxService – właśnie do tej klasy będą oddelegowywane wszystkie prośby o pokazanie MessageBoxa

Taki serwis musimy następnie przekazać do każdego ViewModelu , w którym będzie potrzeba pokazania MessageBoxa. Jako, że ręczne przekazywanie tego obiektu może być nużące, możemy skorzystać z dobrodziejstw Inversion of Control. Ja skorzystałem z kontenera z Unity. Po pierwsze musimy zarejestrować nasz typ w kontenerze

następnie MessageBoxService może zostać wstrzyknięty do każdego ViewModelu przy np. przy pomocy wstrzykiwania właściwości.

Oczywiście żeby nasza właściwość została wstrzyknięta, nasz ViewModel musi zostać stworzony przy użycia kontenera IO
Zauważmy, że właściwość MessageBoxService nie jest konkretnym typem, lecz interfejsem. Dzięki takiemu podejściu nasza aplikacja wciąż jest w łatwy sposób testowalna oraz ViewModel nie ma nic wspólnego z klasami widoku.

3. ModalWindowService

Do pokazywania widoków(jako okien) z poziomu ViewModelu posłużmy się podobnym mechanizmem jak w przypadku pokazywania MessageBox-ów. Zasada działania klasy, która stworzymy będzie taka sama, jednakże będziemy musieli odrobinę poszerzyć jej funkcjonalność. Po pierwsze tak jak poprzednio stwórzmy odpowiedni interfejs – IModalWindowService.
UWAGA
Przykład ModalWindowServicu zostanie zaprezentowany dla Silverlight-a, gdyż okna modalne w silerlighcie to tak naprawdę okna semi-modalne. Główny wątek się nie zatrzymuje, jednakże użytkownik nie ma możliwości interakcji z oknami będącymi pod aktualnie widocznym oknem.

Zauważmy, że funkcja ShowDialog w parametrze nie przyjmuje konkretnego widoku, lecz interfejs, który każde okno modalne powinno implementować – IModalView. Interfejs ten może wyglądać w następujący sposób:

Jako, że okna modalne w Silverlighcie są tak naprawdę oknami semi-modalnymi (patrz wytłumaczenie w sekcji UWAGA) musimy wiedzieć kiedy dane okno zostanie zamknięte. Dlatego, też interfejs ten zawiera zdarzenie

ponadto wypadałoby sprawdzić czy dane wpisane w oknie są poprawne, dlatego też dodano zdarzenie

w przypadku gdy dane wpisane w oknie nie będą poprawne, nasz ModalDialogService zapobiegnie zamknięciu okna. Ostatecznie nasza klasa ModalDialogService może wyglądać w następujący sposób:

Nasz serwis podobnie jak w przypadku MessageBoxServicu rejestrujemy w kontenerze, a następnie wstrzykujemy go do ViewModelu

Pozostaje nam jedynie kwestia wyjaśnienia w jaki sposób wywołać nasze okno. Nie powinniśmy tworzyć okna w ViewModelu, gdyż łamie to zasadę MVVM-a. Dlatego też po raz kolejny skorzystamy z kontenera IoC. W kontenerze IoC rejestrujemy sobie nasz widok

jako, że ViewModel jest wstrzykiwany do View poprzez Dependency Injection należy również w kontenerze zarejestrować odpowiedni typ ViewModelu – czyli w tym przypadku AddPersonViewModel

Mając już zarejestrowane w kontenerze wszystkie niezbędne typu możemy wywołać okno z ViewModelu w następujący sposób:

Obiekt widoku otrzymujemy z kontenera IoC wykorzystując funkcję Resolve, w miejsce LambdaExpression wstawiamy nasze wyrażenie w którym określamy co zrobimy po poprawnym zamknięciu okna. Zauważmy, że ViewModel nie ma żadnych informacji o widoku – kontener nie zwraca nam konkretnego typu lecz interfejs. Dzięki takiemu podejściu nasza aplikacja może być w łatwy sposób testowalna.

MVVM i okna modalne

Interactivity oraz Interaction

Interactions oraz Interactivity są to dwie dll-ki, które poszerzają sposób komunikacji pomiędzy widokiem oraz ViewModelem. Wprowadzają one nowy typ EventTriggerów(w Silverlighcie nie ma triggerów, natomiast w WPF-ie event triggery można praktycznie używać jedynie do animacji) oraz dodatkowo wprowadzają ciekawe sposoby(funkcje) na interakcję widoku z ViewModelem. Pierwszym z tych sposobów jest użycie właściwości InvokeCommandAction.Jak sama nazwa wskazuje można wywołać komendę z ViewModelu. Jaka jest różnica między wywołaniem komendy poprzez InvokeCommandAction, a Command=”{Binding CommandName}” ? InvokeCommandAction ma tą przewagę nad normalnm bindowaniem do property Command,że pozwala wywołać daną komendę w odpowiedzi na zajście jakiegoś zdarzenia na widoku. Przykładowe użycie może wyglądać następująco:

Powyższy przykład działa w następujący sposób. Za każdym razem gdy zostanie wywołane zdarzenie MouseMove na przycisku, odpalona zostanie komenda SubmitCommand. Wadą używania InvokeCommandAction jest to, że sami musimy się martwić o wygaszenie kontrolki w przypadku gdy dana komenda nie może być wykonana. Dlatego też w pierwszej linii mamy bindowanie właściwości IsEnabled przycisku do właściwości CanSubmit z ViewModelu. Alias i: jest aliasen na namespace interactivity z dll-ki

Drugim sposobem powiadomiania ViewModelu o jakimś zdarzeniu w widoku jest użycie InvokeMethodAction. Dzięki tej właściwości możemy bezpośrednio z widoku (z XAML-a) wywołać funkcję w ViewModelu. Składnia przedstawia się w następujący sposób:

TargetObject jest zbindowany do DataContextu, to właśnie tam będzie szukana funkcja Submit. Należy pamiętać, że właściwość CallMethodAction nie wspiera parametrów funkcji. Zatem jeżeli musimy wywołać jakąś funkcję z parametrami, należy opakować ją w funkcję bezparametrową, natomiast wszystkie parametry przekazać z właściwości ViewModelu.

Kolejnym ciekawym featurem Interactivity jest klasa Behavior. Jest niezastąpiona jeżeli potrzebujemy ingerować w działanie widoku po jakimś zdarzeniu. Nie musimy wówczas tworzyć obsługi eventów w code behind. Możemy wyłuskać daną funkcjonalność i zamknąć ją w klasie Behavior a następnie doczepić do wszystkich widoków danego typu. Załóżmy, że sterujemy ListBoxem z poziomu ViewModelu (przełączamy SelectedItem). Możemy zaznaczyć jakiś Item, co jednak jeżeli nasza lista jest bardzo długa,a zaznaczamy ostatni element. Na widoku element rzeczywiście się zaznaczył jednak lista się nie przewinęła. Przez co cały czas wiszą elementy z początku i nie widać czy któryś element jest zaznaczony. Dopiero gdy przeskrolujemy ręcznie ListBoxa widzimy, że rzeczywiście prawidłowo zareagował na zmianę property w ViewModelu. Jest to idealna sytuacja, aby stworzyć własny Behavior, który będziemy mogli podczepić do wszystkich listboxów w każdym widoku.

Metoda OnAttached odpala się w momencie, gdy behavior jest podpinany do kontrolki. W metodzie tej powinniśmy podpiąć się pod wszystkie eventy, które są dla nas istotne. W momencie, gdy widok jest niszczony wywołuje się metoda OnDetaching, w której powinniśmy odpiąć wszystkie metody od eventów.

Interactivity oraz Interaction

Prism – CommandBehaviors

Analizując wcześniejsze przykłady pokazujące użycie DelegateCommand można odnieść wrażenie, że mimo tego iż są one bardzo użyteczne,ich użycie jest niestety bardzo ograniczone.
Jedynie niektóre komponenty WPF-a i Silverlight-a mają właściwość Command do której można zbindować nasz obiekt DelegateCommand.Ponadto właściwość ta reaguje jedynie na wybrane zahardcodowane w kontrolce zdarzenie (zdarzenie Click). Co w przypadku gdybyśmy chcieli zareagować np. na zdarzenie MouseMove za pomocą komendy? Nasz problem możemy rozwiązać poprzez:

 • Interactivity
 • Interactions
 • CommandBehaviors

W tym poście zostanie przedstawione rozwiązanie trzecie – CommandBehaviors

Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić w celu stworzenia komendy reagującej na inne zdarzenie niż Click jest stworzenie klasy dziedziczącej po CommandBehaviorBase. Załóżmy, że zrobimy komendę reagującą na zdarzenie MouseMove

Piersza część już za nami, ale pojawia się teraz pytanie jak z tego skorzystać. Żeby mieć możliwość użycia powyżej klasy wykorzytamy attached dependency property. Musimy sobie stworzyć pomocniczą statyczną klasę, w której to zarejestrujemy nasze właściwości. Zacznijmy od zarejestrowania dependency property o nazwie Command – do tego obiektu będziemy bindowali komendy z ViewModelu (komendy reagujące na zdarzenie MouseMove)

zauważmy, że podłączyliśmy event handlera reagującego na zmianę naszej nowo stworzonej właściwości Command. Funkcja OnSetCustomCommandCallback wygląda następująco:

Funkcja ta po prostu w razie potrzeby tworzy nowy obiekt typu MouseMoveCommandBehavior (gdy ktoś zbinduje komende) i dopina go do naszej kontrolki. Pomocnicza funkcja GetorCreateMouseMoveBehavior wygląda tak:

Obiekt rejestrowany poprzez funkcję GetorCreateMouseMoveBehavior jest dopinany do kolejnej attached property, która również została zadeklarowana w tym pliku

Mając zdefiniowane wszystkie powyższe właściwości możemy już wykorzystać naszą komendę. Jednakże przydałoby się dodać jeszcze jedną właściwość (opcjonalnie), mianowicie właściwość CommandParameters

W tym propertisie również reagujemy na przypisnie obiektu.Handler OnSetCustomCommandParameterCallback wygląda następująco

Mając już zdefiniowane wszystkie niezbędne właściwości możemy użyć ich w XAML-u. Po pierwsze musimy dodać alias do namespaca gdzie znajduje się nasza statycza klasa MouseMove. W moim przypadku wygląda to następująco:

Następnie bindujemy jakąś kontrolkę do naszego attached property Command. Wygląda to w następujący sposób:

Od teraz za każdym razem jak najedziemy na txtButton wywoła się komenda SomeCommandFromViewModel.
Podsumowując trzeba się całkiem sporo napisać żeby zmusić do działania CommandBehaviors . W następnym poście przedstawię dwa sposoby na osiągnięcie tego samego efektu mniejszym kosztem.

Prism – CommandBehaviors

Prism – Komendy

1. DelegateCommands

DelegateCommands w Prismie są to obiekty, które implementują interfejs ICommand, służą one do interakcji widoku z ViewModelem. Korzystając z Prisma nie musimy już pisać własnej klasy implementującej ten interfejs (tak jak to zrobiliśmy tutaj). Konstruktor klasy DelegateCommand przyjmuje dwa parametry:

 • Action execteMethod – funkcja odpalania przy wywołaniu komendy,
 • Func canExecuteMethod – funkcja sprawdzająca czy daną komendę można wywołać

DelegateCommands z Prisma używamy w taki sam sposób w jaki używaliśmy komend w tym poście.

2. CompositeCommands

CompositeCommands są to obiekty, które przechowują kolekcją obiektów typu DelegateCommand. Tworzenie CompositeCommand jest bardzo proste.
Po pierwsze musimy stworzyć obiekt typu CompositeCommand

następnie rejestrujemy w tym obiekcie obiekt implementujący interfejs ICommand, czyli w naszym przypadku jakiś obiekt typu DelegateCommand. Robimy to w następujący sposób:

w razie potrzeby możemy usunąć komendę z kolekcji komend przy pomocy następującej składni:

Mając już stworzony obiekt typu CompositeCommand oraz zarejestrowane w nim obiekty DelegateCommand możemy zastosować bindowanie.

Od teraz, w chwili naciśnięcia przycisku, najpierw sprawdzane jest czy dana CompositeCommand może zostać wykonana. CompositeCommand może zostać wykonana tylko wtedy, gdy wszystkie komendy do niej podpięte mogą zostać wykonane. Jeżeli warunek ten zostanie spełniony następuje wywoływanie po kolei wszystkich metod execute z komend podpiętych do danej CompositCommand. CompositeCommand znajduje zastosowanie w przypadku gdy pozwalamy użytkownikowi na edycję wielu elementów jednocześnie i potrzebujemy w prosty sposób przeprowadzić walidację na poszczególnych widokach.
Komendy
CompositeCommand może również wykorzystana np. do zapisania tylko aktywnego widoku. Dzięki temu, że DelegateCommand implementuje interfejs IActiveAware, CompositeCommand wie, który widok jest aktualnie zaznaczony i zapisze tylko wybrany widok.

Interfejs IActiveAware wygląda w następujący sposób

 • bool IsActive – wskazuje czy dana komenda jest aktualnie aktywna
 • event EventHandler IsActiveChanged – informuje o zmianie aktywności komendy

W celu wykorzystania tego interfejsu przez CompositeCommand należy skorzystać z drugiego dostępnego konstruktora tej klasy

Od teraz po naciśnięciu przycisku zbindowanego do tej komendy, wywołana zostanie jedynie aktywna komenda – czyli taka, której właściwość IsActive została ustawiona na true. Niestety o ustawianie aktywności danej komendy musimy zadbać sami.

Prism – Komendy

Kolekcje wspierające sortowanie, grupowanie oraz filtrowanie

1. ListViewCollection (WPF)

ListViewCollection jest to kolekcja wprowadzona do WPF-a, która wspiera sortowanie, grupowanie oraz filtrowanie. Kolekcję taką tworzymy w następujący sposób

czyli po prostu w konstruktorze przesyłamy obiekt implementujący interfejs IEnumerable
Filtrowanie
W celu przefiltrowania kolekcji wystarczy podać odpowiedni obiekt typu Predicate(czyli tak naprawdę wystarczy napisać funkcję zwracającą bool oraz przyjmującą w parametrze obiekt). Załóżmy, że chcemy pokazać na widoku jedynie tych graczy, który nazywają się “Tomek”. W tym celu wystarczy, że zrobimy coś takiego:

po zaaplikowaniu predicata widok zbindowany do danej listy automatycznie się odświeży. W razie czego można zawsze wymusić oświeżenie przez wywołanie funkcji

Grupowanie
Kolekcja ListViewCollection wspiera również grupowanie. W celu pogrupowania listy po jakimś elemencie wystarczy do naszej listy dorzucić tzw. group description. Odbywa się to w taki sposób:

Po dodaniu PropertyGroupDescription widok automatycznie pogrupuje nam elementy po danych właściwościach.
Sortowanie
Nasza kolekcja wspiera również sortowanie. W celu posortowania wystarczy stworzyć obiekt implementujący interfjes IComparer, a następnie przypisać go do właściwości CustomSort

po takiej akcji widok automatycznie się odświeży i pokaże posortowane dane.

2. PagedCollectionView (Silverlight)

PagedCollectionView jest to uboższa wersja ListCollectionView z WPF-a. Grupowanie oraz filtrowanie dobywa się w ten sam sposób, jednakże sortowanie zostało w znaczny sposób utrudnione. Sortować możemy jedynie po właściwościach, nie możemy stworzyć własnego comparera, który zostałby użyty do wykonania operacji sortowania. Wykonanie operacji może wyglądać w następujący sposób:

W tym wypadku nasza kolekcja zostanie posortowana po właściwości “Name”

Kolekcje wspierające sortowanie, grupowanie oraz filtrowanie