Lokalizowanie aplikacji Silverlight i Windows Phone z wykorzystaniem Portable Shared Library

Witam
W dzisiejszym wpisie postaram się przedstawić w jaki sposób lokalizować treści aplikacji typu Silverlight oraz WindowsPhone. Założenie jest takie, że chcemy zbudować multiplatformową aplikację, która będzie obsługiwała platformę Silverlight oraz Windows Phone. Rozsądnym zatem podejściem jest trzymanie wszystkich tłumaczeń w jednym miejscu – najlepiej aby mechanizm tłumaczenia był obsługiwany zarówno przez Windows Phona jak i Silverlighta.
W pierwszym kroku musimy doinstalować do środowiska Visual Studio projekt typu Portable Class Library. Referencje do tego typu projektów możemy dodawać zarówno do projektów Silverlightowych, WindowsPhonowych – zatem idealnie nadaje się na przetrzymywanie w nim mechanizmu tłumaczenia aplikacji. W celu zainstalowania wyżej wspomnianego typu projektu musimy odwiedzić następującą stronę
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/b0e0b5e9-e138-410b-ad10-00cb3caf4981, a następnie zassać plik instalacyjny. Mając już przygotowane środowisko, stwórzmy nową solucję i dodajmy do niej projekt typu Portable Class Library – nazwijmy go SharedPortableClasses.
Create
Następnie dodajmy do tego projektu nowy folder “Localization”, w którym to umieścimy pliki typu *.resx. Pierwszy plik nazywamy po prostu Localization.resx natomiast następne nazywamy według wzorca Localization..resx, gdzie:
<culture> – oznacza kulturę/język komunikatów jaki dany plik będzie przechowywać
Dla przykładu aby mechanizm tłumaczący obsługiwał język polski oraz angielski, powinniśmy stworzyć następującą strukturę plików

Localization.resx
Localization.pl-PL.resx
Localization.en-US.resx

W kolejnym kroku musimy zmienić modyfikator dostępu do naszych plików zasobów na publiczny. W tym celu klikamy podwójnie na każdy plik *.resx i z comboboxa wybieramy public
Public
Mając przygotowane pliki zasobów, możemy teraz umieszczać w nich tłumaczone elementy interfejsów oraz komunikatów. Robimy to w następujący sposób:

 • W pliku Localization.resx wypełniamy pole w kolumnie “Name” jakąś wartością(kluczem), która identyfikuje nasz tekst (w moim przypadku będzie to “Title”)
 • W plikach Localization.pl-PL.resx oraz Localization.en-US powtarzamy tę czynność (uzupełniamy pola w kolumnie “Name” tymi samymi wartościami co w pliku Localization.resx) oraz wypełniamy pole w kolumnie “Value” tekstem w odpowiednim języku.

Mając już prawie gotowy mechanizm tłumaczący stwórzmy teraz projekt typu “Silverlight Application” oraz dodajmy mu referencję do projektu SharedPortableClasses. Dodajmy teraz do zasobów naszej aplikacji obiekt typu Localization

Niestety z powodu tego, że klasa Localization nie posiada publicznego konstruktora bezparametrowego, nie uda nam się odpalić naszej aplikacji. Resharper od razu wyrzuci ostrzeżenie następującej treści
ConstructorWarning
Zatem w jaki sposób wykorzystać nasz mechanizm tłumaczący ? Rozwiązania są dwa

 • Zmodyfikować plik Localization.Designer.cs i ustawić konstruktor domyślny na publiczny. Takie rozwiązanie jednak nie jest eleganckie, gdyż za każdym razem gdy dodamy nowy wpis do pliku Localization.resx kod w pliku Localization.Designer.cs zostanie przegenerowany.
 • Drugim sposobem jest stworzenie klasy pośredniczącej, która będzie w sobie trzymała instancję obiektu Localization, oraz dodanie obiektu tej klasy pośredniczącej do zasobów aplikacji

Jako, że podejście drugi jest wg mnie dużo lepsze to postaram się je teraz przedstawić. Do projektu SharedPortableClasses dodajmy klasę LocalizationProxy.cs.

Teraz stwórzmy instancję tej klasy w zasobach aplikacji

Zanim przystąpimy do tłumaczenia samego interfejsu musimy jeszcze zmodyfikować plik projekty *.csproj. Otwieramy nasz plik projektu w dowolnym edytorze tekstowym, a następnie w sekcji SupportedCultures dorzucamy kultury w jakich
nasza aplikacja ma pracować. W moim przypadku będzie to wyglądać w następujący sposób:
CSProjCultures
Jak widać moja aplikacja będzie wspierała język angielski oraz język polski. Mając już wszystko gotowe przystąpmy do tworzenia interfejsu. Zmodyfikujmy plik MainPage.xaml tak aby wyglądał w następujący sposób

Widok ten jest bardzo prosty. Posada on dwa przyciski służące do zmiany aktualnego języka oraz labelkę, na której dany tekst będzie się pojawiać. Najciekawszą rzeczą w tym kodzie jest sposób wyświetlania tłumaczonego tekstu. Jak widać do właściwości Text elementu typu TextBlok nie jest przypisywana wartość stała, ale używany jest binding

To co wyświetli się w danym TextBloku zależne jest od tego co zwróci nam nasz mechanizm tłumaczący. Odnosimy się do niego poprzez wskazanie zasobu, który nazwaliśmy LocalizationProxy (taki klucz nadaliśmy mu w zasobach aplikacji). Następnie do konkretnego tekstu odnosimy się podając odpowiednią ścieżkę – w tym przypadku jest to LocalizationManager.Title. LocalizationManager jest to właściwość, którą stworzyliśmy w klasie LocalizationProxy, natoamist Title jest to klucz jaki wpisaliśmy w pliku zasobów Localization.resx. Przeglądając plik Localization.Designer.cs można zauważyć, że została tam wygenerowana właściwość Title.

Właściwość tak zwraca nam tekst w odpowiednim języku. Sam mechanizm zwracania tekstu dla wybranego przez nas języka jest już dostarczony z Frameworkiem. Tekst wyświetlany w aplikacji będzie w takim języku/kulturze jaka zostania przypisana do właściwości Thread.CurrentThread.CurrentUICulture. Możemy to w łatwy sposób sprawdzić zmieniając dynamicznie kulture wątku.
Stwórzmy nową klasę i nazwijmy ją MainPageViewModel. Wygląda ona w następujący sposób

Następnie stwórzmy obiekt tej klasy i przypiszmy go do DataContext-u okna MainPage.

Dzięki wykorzystaniu komend po naciśnięciu przycisku “Polski” zostanie odpalana komenda PolishLangugeCommand, która z kolei odpali anonimową funkcję do niej przypisaną. W funkcji tej zmienimy kulturę wątku na “pl-PL”. Ważnym elementem jest tutaj funkcja ResetResources(), która znajduje się w klasie LocalizationProxy. Funkcja ta informuje widok (poprzez zdarzenie NotifyPropertyChanged), że należy odświeżyć wszystkie elementy, które zostały zbindowane do właściwości LocalizationManager.

Postępując w analogiczny sposób możemy stworzyć aplikację WindowsPhone, która będzie wykorzystywałą nasz mechanizm tłumaczący. Co więcej dzięki temu, że dwie aplikacje będą korzystały z tego samego mechanizmu oraz z tych samych resourców, nie musimy podwójnie wpisywać tłumaczonych tekstów.
Lokalizowanie
Projekt można znaleźć pod tym linkiem
http://www.4shared.com/rar/i9cd3EGD/LocalizationSolution.html

Lokalizowanie aplikacji Silverlight i Windows Phone z wykorzystaniem Portable Shared Library

Lokalizowanie aplikacji WPF oraz Silverlight 5 przy użyciu MarkupExtension

W poprzednim wpisie przedstawiłem w jaki sposób można lokalizować aplikację napisaną w Silverlight 4 oraz Windows Phone, wykorzystując do tego ten sam mechanizm. Tym razem zademonstruje w jaki sposób można nieco uprościć składnie tłumaczenia wykorzystując do tego MarkupExtension.
Jeżeli kiedykolwiek pisałeś coś w Silverlighcie, Windows Phonie lub WPF-ie istnieje duża szansa, że używałeś już MarkupExtension. Do najpopularniejszych MarkupExtensions należą takie słowa kluczowe (używane w XAML-u) jak:

 • Binding
 • StaticResource
 • DynamicResource
 • TemplateBinding

Na potrzeby mechanizmu lokalizowania aplikacji WPF (ewentualnie Silverlight 5) stworzymy customowe MarkupExtenssion, które będzie odpowiedzialne za tłumaczenie elementów UI naszej aplikacji.
Zacznijmy od przygotowania plików zasobów. Podobnie jak w poprzednim wpisie utwórzmy trzy pliki:

 • Localization.resx
 • Localization.pl-PL.resx
 • Localization.en-US.resx

W plikach tych będziemy przechowywać nasze tłumaczenia. Następnie stwórzmy klasę Translator, która będzie dziedziczyła po klasie MarkupExtension.Do klasy tej dodajmy właściwość

,która będzie przechowywać klucz dzięki któremu z pliku zasobów wyciągniemy tekst w odpowiednim języku. W kolejnym kroku musimy przeciążyć funkcję

tak aby dostarczyła nam ona przetłumaczony tekst.W moim pierwszym podejściu funkcja ta wyglądała w następujący sposób

Wadami takiego rozwiązania było:

 • duża liczba tworzonych obiektów – przy każdym tłumaczeniu tworzyłem nowy obiekt Localization(), który prawdopodobnie może być dość ciężkim obiektem (zwłaszcza gdy będzie przechowywał dużo tłumaczonego tekstu)
 • brak możliwości dynamicznej zmiany języka

Ostatecznie zatem zrezygnowałem z przedstawionej wyżej opcji i zdecydowałem się na metodę odrobinę bardziej zaawansowaną. Po pierwsze utworzyłem klasę TranslationManager

która będzie zarządzała tłumaczeniami. Najważniejszą metodą tej klasy jest oczywiście funkcja

która to zwraca tekst w odpowiednim języku – w zależności od kultury, która zostanie ustawiona w TranslationManagerze. Ponadto TranslationManager posiada jedno zdarzenie

które ma za zadanie poinformować UI o potrzebie odświeżenia zbindowanych elementów. W jaki sposób się to odbywa ? Wszystko zawdzięczamy interfejsowi INotifyPropertyChanged oraz bindingom. Funkcja ProvideValue została zmodyfikowana w następujący sposób

W funkcji tej tworze binding, który binduje się do właściwości Value obiektu TranslationItem. TranslationItem jest to prosty obiekt który udostępnia właściwość Value zwracającą przetłumaczony tekst. Dodatkowo obiekt ten podpina się do zdarzenia LanguageChanged z klasy TranslationManager. W przypadku gdy ktoś zmieni język aplikacji, odpalone zostanie zdarzenie NotifyPropertyChanged, które poinformuje widok o potrzebie odświeżenia odpowiednich elementów. Klasa TranslationItem wygląda zatem w następujący sposób

Mając gotowy mechanizm tłumaczący możemy wykorzystać go w następujący sposób w XAML-u

Zauważmy, że tekst do labelki jest przypisywany z wykorzystywaniem naszego customoweog MarkupExtension – WPFMarkupExtension:Translator (WPFMarkupExtension – jest to alias na namespace, w którym znajduje się nasza klasa Translator). W składni przekazujemy do właściwości Key klucz do tekstu (znajdującego się w resourcach), który chcemy tłumaczyć. W celu zmiany języka wystarczy, że ustawimy interesującą nas kulturę w klasie TranslationManager

Przykładowy widok wykorzystujący napisany translator, oraz pokazujący dynamiczną zmianę języka może wyglądać w następujący sposób (dorzucamy następujące linijki do MainWindow.xaml)

Następnie tworzymy ViewModel do naszego okna

Ostatecznie przypisujemy obiekt klasy MainPageViewModel do DataContextu MainWindow.xaml

MarkupExtension
Kod do projektu można znaleźć pod tym linkiem
http://www.4shared.com/rar/SwDXay7V/WPFMarkupExtension.html

Lokalizowanie aplikacji WPF oraz Silverlight 5 przy użyciu MarkupExtension

Silverlight – koncepcja logowania z użyciem MembershipProviders oraz WCF RIA cz.3 – Microsoft Enterprise Library Security Block

W tym wpisie postaram się krótko przedstawić blok bezpieczeństwa (Security Block) z biblioteki Microsoft Enterprise Library.
Biblioteki tej użyjemy do sprawdzania rol i reguł dostępu do funkcji serwisu WCF. Najpierw oczywiście musimy pobrać bibliotekę Microsoft Enterprise Library, znajduje się ona pod tym adresem.
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15104. Biblioteka ta jest również dostępna z poziomu NuGeta, jednakże instalacja poprzez ten plugin dorzuca do projektu tylko dll-ki. W pierwszym przypadku natomiast oprócz dll-ek zostaje również zainstalowane bardzo wygodne narzędzie ułatwiające konfigurację różnych modułów biblioteki.
Mając zainstalowane wszystkie potrzebne komponenty możemy przystąpić do działania. Zacznijmy od zmodyfikowania pliku Web.config, tak aby umożliwić naszemu systemowi korzystanie z ról – a tak właściwie aby umożliwić edycję, tworzenie, usuwanie oraz przypisywanie ról użytkownikom.W sekcji

dorzucamy następujące wpisy

W tym momencie dodaliśmy do kolekcji menadżerów ról (Role managers) nowy provider -nie jest to jednak MembershipProvider lecz RoleProvider, a dokładniej dostarczony przez framework SqlRoleProvider. Provider ten jest przystosowany do działania na bazie danych o takiej strukturze, jak baza, którą stworzyliśmy w części pierwszej. Po konfiguracji providera przyszedł czas na dodanie przykładowego użytkownika oraz przypisanie mu jakiejś roli. Wybieramy opcję “ASP.NET Configuration” z menu “Project”, następnie na stronie na którą zostaniemy przeniesieni, przechodzimy na zakładkę “Security”
Configuration
admintool
W kolejnym kroku dodajemy role – klikamy w “Create or Manage roles”,a w stronie, która się otworzy wpisujemy nazwę roli np.”Developer”. Postępując w podobny sposób dodajmy jeszcze role “Admin”. Następnie tworzymy użytkownika – klikamy w “Create user”, a następnie wypełniamy pola podobnie jak na załączonym poniżej screenie
admintoolpass
Mając stworzonego przykładowego użytkownika możemy przystąpić do ograniczenia dostępu do niektórych funkcji naszego serwisu. W tym celu, po pierwsze modyfikujemy funkcję logowania.

Jak widać, przy tworzeniu użytkownika dodatkowo pobieramy z bazy danych jego wszystkie role. Statyczna funkcja GetRolesForUser pobiera role przy pomocy domyślnego RoleProvidera.
Dodajmy teraz do naszego DataAccesService-u dwie funkcje.

 • OnlyAdminCanDownloadThis
 • DevelopersCanDownloadThis

Dane pobierane przez pierwszą funkcję mogą być odczytane jedynie przez użytkowników, którzy są administratorami systemu. Natomiast dane z funkcji drugiej mogą być odczytane przez developerów (oczywiście admin również może pobrać te dane). Zastanówmy się teraz w jaki sposób sprawdzić czy dany użytkownik ma dostęp do danych. Możemy sprawdzać role ręcznie (niewygodne), użyć znanego z ASP.NET atrybutu PrincipalPermission (mało elastyczne) lub skorzystać z Microsoft Enterprise Library (całkiem dobra opcja). Security Block z biblioteki Microsoft Enterprise Library ma tę przewagę nad wcześniej wspomnianymi rozwiązaniami, że wprowadza on tzw. reguły(Rules). Dzięki nim możemy w łatwy sposób zdefiniować warunki jakie musi spełnić użytkownik aby zezwolić mu na dostęp w jakieś miejsce systemu. Skonfigurujmy zatem prostą regułę – regułą ta pozwoli na dostęp do danych jedynie tym użytkownikom,którzy mają prawo administratora. Klikamy PPM na plik Web.config i wybieramy z niego opcję “Edit Enterprise Library V5 Configuration” – opcja ta została dodana po instalacji biblioteki Microsoft Enterprise Library.
editenterprise
W oknie które się otworzy wybieramy “Add Security Settings” z menu “Blocks”.
addsecurity
W głównym oknie aplikacji pojawi się nowy element – “Security Settings”. Klikamy na znak “+” obok “Authorization Providers”, następnie z rozwiniętego menu przechodzimy na “Add Authorization Providers” i ostatecznie klikamy na “Add Authorization Rule Provider”
authorization
W ten sposób dodaliśmy domyślny “Rule Provider”, teraz możemy stworzyć reguły dostępu do naszej aplikacji. W tym celu musimy kliknąć w lewy dolny róg pola “Authorization Rule Provider”, a następnie z menu, które się pojawi wybrać “Add Authorization Rule”
rule
W oknie aplikacji pojawi się nowy element – “Authorization Rule”, nadajmy mu nazwę “DevelopersOnly”, a następnie zdefiniujmy tzw. “Rule expression”. “Rule expression” jest warunek jaki musi zostać spełniony, aby użytkownik uzyskał dostęp do części aplikacji chronionej przez regułę “DevelopersOnly”. Wyrażenie to możemy wpisać ręcznie, lub poprzez prosty kreator – dostępny jest on pod przyciskiem “…”.
Stwórzmy więc regułę, która pozwoli tylko użytkownikom typu Developer oraz oczywiście adminowi mieć dostęp do jakieś części aplikacji. Otwórzmy zatem “Rule Expression Editor” (dostępny on jest pod przyciskiem “…”), kliknijmy na przycisk “Role”, wpiszmy “Developer”, następnie kliknijmy w przycisk “OR”, wpiszmy “Admin”.Możemy również wpisać następujące wyrażenie ręcznie

ruleeditor
Stworzyliśmy zatem regułę pozwalającą na dostęp użytkownikom typu Developer (R:Developer) oraz administratorom (R:Admin). Aby zatwierdzić zmiany wybieramy “Save” z menu “File”. W pliku Web.config pojawiły się teraz następujące linijki

Do powyżej konfiguracji musimy jeszcze dorzucić wybór domyślnego providera – dodajmy zatem następujący wpis do linii

Wykorzystajmy teraz stworzoną właśnie regułę aby zabezpieczyć wspomnianą wcześniej funkcję “DevelopersCanDownloadThis”. Po pierwsze stwórzmy pomocniczą klasę pomocniczą SecurityHelper i dodajmy do niej metodę IsAuthorized, która wygląda w następujący sposób:

Następnie w funkcji “DevelopersCanDownloadThis” musimy sprawdzić czy użytkownik może wykorzystać tą funkcję – w tym celu wykorzystujemy funkcję IsAuthorized. Może wyglądać to w następujący sposób

Logując się na użytkownika, który posiada prawo/rolę “Developer” będziemy mogli pobrać dane wykorzystując funkcję “DevelopersCanDownloadThis” w przeciwnym razie do klienta zostanie rzucony wyjątek z odpowiednim komunikatem. Niestety Security Block nie został jeszcze przeniesiony na platformę Silverlightową, zatem przedstawionych powyżej sposobów sprawdzania praw dostępu(np. do jakiejś funkcjonalności) nie możemy zastosować po stronie klienta.

Silverlight – koncepcja logowania z użyciem MembershipProviders oraz WCF RIA cz.3 – Microsoft Enterprise Library Security Block