Routed Events – nowy rodzaj zdarzeń w WPF-ie

RoutedEvent jest to nowy typ zdarzeń, który po raz pierwszy został zaprezentowany w WPF-ie. Głównym założeniem RoutedEventów jest to, że w momencie wywołania takiego zdarzenia może ono podróżować w górę, lub w dół drzewa wizualnego oraz drzewa logicznego. Każdy RoutedEvent może przyjmować jedną z trzech strategii poruszania się po drzewie:

  • Bubbling– zdarzenie najpierw jest wywoływane w elemencie źródłowym, a następnie podróżuje ono w górę drzewa wizualnego (od naszego elementu do korzenia drzewa), aż do roota (lub do momenty gdy nie zostanie obsłużone poprzez e.Handled = true)
  • Tunelling – zdarzenie wywoływane jest w korzeniu drzewa, a następnie podróżuje w dół drzewa, aż osiągnie element źródłowy (lub gdy nie zostanie obsłużone poprzez e.Handled = true)
  • Direct – zdarzenie jest wywoływane tylko i wyłącznie w elemencie źródłowym – czyli zdarzenie to zachowuje się tak samo jak standardowe .NET-owe zdarzenia

Definiowanie własnych RoutedEvents wygląda następująco. W pierwszym kroku przy pomocy EventManagera i jego funkcji RegisterRoutedEvent rejestrujemy nasze zdarzenie.

następnie piszemy wrapper RoutedEventa na zwykłe zdarzenie

Funkcja RegisterRoutedEvent przyjmuje cztery parametry:

  • Nazwa naszego zdarzenia – taka sama jak nazwa standardowego eventa opakowującego RoutedEvent
  • Strategia routingu – czyli czy nasze zdarzenie będzie typu Bubble, Tunnel lub Direct
  • Typ handlera – czyli typ delegata/funkcji jaki będzie można podłączyć do zdarzenia, żeby je obsłużyć
  • Typ właściciela – czyli typ klasy do której należy dany event

Jako, że stworzenie nowego RoutedEventa jest dość czasochłonne (w porównaniu ze zwykłym zdarzeniem) warto zassać sobie snippet, który znacząco przyśpiesza tworzenie routed eventów. Snippet taki można znaleźć tutaj RoutedEventSnippet
Mając już zdefiniowany nowy RoutedEvent można go wywołać w następujący sposób:

Funkcja RaiseEvent w parametrze przyjmuje obiekt typu RoutedEventArts. W przypadku gdyby nie był on dla nas wystarczający (potrzebujemy przesłać więcej parametrów itp.), musimy napisać klasę rozszerzającą klasę RoutedEventArts.

Routowanie zdarzenia może zostać zatrzymane, poprzez ustawienie flagi e.Handled na true. Gdzie e jest to obiekt klasy RoutedEventArgs. Przykładowe zatrzymanie routowania eventa może wyglądać w następujący sposób

UWAGA
Można zadeklarować zdarzenie w taki sposób aby wartość flagi e.Handled była pomijana. Jednak można to zrobić jedynie z poziomu kodu. Za pomocą metody AddHandler(RoutedEvent, Delegate, bool) jeżeli ustawimy ostatni parametr na true, wówczas nasza metoda wykona się nawet w przypadku gdy e.Hadnled == true. Metoda ta dostępna jest dla klasy UIElement i wszystkich klas po niej dziedziczących.
Attached events
Attached event działają podobnie jak attached dependency properties. Pozwalają one rozszerzyć kolekcję zdarzeń danej kontrolki o dodatkowe zdarzenia(nawet jeżeli nie mamy dostępu do źródeł danej kontrolki. Przykładowo, istnieje możliwość obsługi eventu click na kontrolce, która tak naprawdę takiego eventu nie posiada. Każdy RoutedEvent może zostać użyty jako attached event.

Na gridzie mamy zdefiniowane 3 przyciski, chcielibyśmy aby po naciśnięciu każdego z tych przycisków, wywoływała się odpowiednia funkcja.
Jednym ze sposobów napisania takiej funkcjonalności jest podłączenie eventa Click z każdego przycisku do jednego handlera. Rozwiązanie to jest jak najbardziej poprawne, jednakże w przypadku dużej ilości przycisków może być to czasochłonne. Można zrobić to prościej, przy wykorzystaniu attached events. Jak widzimy w listingu przedstawionym wyżej, do grida “przypięto” event Click z klasy Button. Od teraz
za każdym razem gdy jakikolwiek przycisk będący w obrębie Grida zostanie naciśnięty, zdarzenie to zostanie przechwycone przez handler zdefiniowany w gridzie – Grid_Click

Routed Events – nowy rodzaj zdarzeń w WPF-ie