Commands – czyli interakcja widoku z ViewModelem cz.2

Tak jak wspomniałem w poprzednim wpisie, tym razem zajmiemy się tworzeniem własnej klasy implantującej interfejs ICommand .

1. Implementacja interfejsu ICommand – WPF

Klasa implementująca ICommand może wyglądać w następujący sposób

Klasa DelegateCommand przyjmuje w konstruktorze dwa parametry – delegaty do funkcji. Pierwszy z nich jest to delegat do funkcji, która ma się wykonać, gdy komenda może zostać wykonana.Drugi natomiast jest to delegat do funkcji, która sprawdza czy dana komenda może zostać wykonana.Ważnym elementem jest tutaj następujący kawałek kodu :

który podłącza naszą klasę do WPF-owego systemu komend.
Teraz wystarczy w ViewModelu stworzyć obiekt typu DelegateCommand przekazać do niego odpowiednie funkcje, a następnie zbindować go do widoku. Może to wyglądać w następujący sposób:

  • ViewModel
  • Widok (XAML)

2. Implementacja interfejsu ICommand Silverlight

Przedstawiony powyżej przykład skompiluje się jedynie w aplikacji WPF-owej. Silverlight niestety nie posiada CommandManagera, dlatego też gdy chcemy używać komend właśnie w tej technologii musimy zmodyfikować nasz kod na następujący:

Jak widać w funkcji

sami musimy zadbać o wywołanie zdarzenia

Ponadto dopisana została funkcja

funkcję tą musimy wywoływać zawsze gdy zmieni się jakaś właściwość, która ma mieć wpływ na stan przycisku zbindowanego do naszej komendy.

3. Przykład

Załóżmy,że na widoku mamy przycisk edytuj, który powinien być aktywny tylko i wyłącznie wtedy, gdy zaznaczono jakiś element na gridzie. Przycisk ten jest zbindowany do komendy EditCommand. Jak już wcześniej wspomniano, z powodu braku w Silverlighcie CommandManagera sami musimy wywołać zdarzenie informujące o potrzebie zmiany stanu przycisku. Dlatego też, w ViewModelu została stworzona właściwość SelectedItem

która reaguje na zmiany zaznaczenia na gridzie. W chwili, gdy zaznaczenie się zmienia, wywoływany jest seter z tej właściwości, w którym to wywołujemy funkcję EditCommand.RaiseCanExecute(). Dzięki czemu informujemy kontrolkę o ewentualnej potrzebie zmiany jej stanu.

4. Podsumowanie

Komendy w bardzo prosty i wygodny sposób pozwalają nam wywoływać metody bezpośrednio z ViewModelu. Niestety mają one również swoje ograniczenia:

  • reagują jedynie na zdarzenie Click,
  • można je wykorzystać jedynie na kontrolkach dziedziczących po klasie ButtonBase oraz kontrolkach typu MenuItem
Commands – czyli interakcja widoku z ViewModelem cz.2

Commands – czyli interakcja widoku z ViewModelem cz.1

1. Wstęp

Każdy programista, który napisał chociaż parę linijek kody w WinFormsach wie, że kontrolki używają eventów do powiadamiania o zmianach swojego stanu. W przypadku, gdy interesuje nas odpowiednia reakcja na zdarzenie, podpinamy się do niego odpowiednią funkcją i wykonujemy założone przez nas operację. W analogiczny sposób można postępować w WPF-ie oraz w Silverlighcie, jednakże podejście takie niejako mija się z modelem MVVM. Posiadanie event handlerów w kodzie, ściśle wiąże nam widok (XAML) z code behind lub nawet z samym ViewModelem danego widoku. Ponadto używanie eventów jest problematyczne (a właściwie niemożliwe), gdy widoki zostaną zdefiniowane w Resourcach. Dodatkową wadą używania event handlerów jest fakt, że aplikacje w których widok jest mocno związany z codebehind nie należą do aplikacji, które w łatwy sposób można poddać testom automatycznym.

2. Interfejs ICommand

W celu rozluźnienia połączenia między widokiem a ViewModelem wprowadzono interfejs

Funkcja

ma za zadanie sprawdzić, czy daną komendę można wykonać. Jeżeli nie,funkcja zwraca false i kontrolka zbindowana do danej komendy jest wygaszana (właściwość IsEnabled danej kontrolki ustawiana jest na false). Z kolei funkcja

jest to odpowiednik event handlera podłączonego do zdarzenia. Zdarzenie

informuje widok o tym czy dana komenda może się wykonać czy też nie – dzięki temu kontrolka wie kiedy się odświeżyć(zmienić wartość właściwości IsEnabled).

3. Sposób użycia

Załóżmy, że mamy okno na którym znajduje się przycisk. Po naciśnięciu przycisku chcielibyśmy aby wykonała się jakaś czynność. Każdy obiekt typu Window oraz Control posiada kolekcję CommandBindings, która przechowuje wszystkie komendy danego okna.
W celu dodania nowej komendy należy zrobić następującą rzecz. Po pierwsze musimy stworzyć nową komendę. Robimy to przy pomocy następującego kodu:

W celu dodania komendy do danego okna/kontrolki wykonujemy następującą operację

Funkcja Add z klasy CommandBindingCollection przyjmuje w parametrze obiekt typu CommandBinding. Konstruktor takiego obiektu składa się z trzech parametrów:

  • RoutedCommand – obiekt typu RoutedCommand
  • delegat typu ExecutedRoutedEventHandler – jest to delegat do funkcji, która ma się wykonać w przypadku gdy dana komenda spełnia warunki do “uruchomienia”
  • delegat typu CanExecuteRoutedEventHandler – jest to delegat do funkcji, która sprawdza czy daną komendę można wykonać. W celu zabronienia wykonania komendy należy ustawić argument ExecutedRoutedEventArgs CanExecute na false.

Na koniec należy jeszcze zbindować naszą komendę z przyciskiem. Przykładowy kod dodawania komendy może wyglądać w następujący sposób.

Bindowanie w przycisku do komendy może wyglądać w następujący sposób (XAML)

gdzie local jest aliasem na namespace, w którym znajduje się okno.

4. Podsumowanie

Użycie komend w pewnym stopniu oddzieliło nam widok od codebehind-a, jednakże wciąż nie jest to rozwiązanie idealne. Z codebehind-a wywołujemy metody ViewModelu, więc niejako ciągle jesteśmy bezpośrednio zależni od widoku. W części drugiej zaprezentuję w jaki sposób można stworzyć własny obiekt implementujący interfejs ICommand, dzięki czemu ograniczymy do minimum ilość kodu pisanego w codebehind.

Commands – czyli interakcja widoku z ViewModelem cz.1