Windows Phone – wyświetlanie błędów walidacji

Kilka miesięcy temu w tym poście przedstawiałem różne sposoby walidacji jakie są dostępne na platformie Silverlight. Jako, że ostatnio mam więcej czasu aby pisać jakieś proste aplikacje pod Windows Phonem potrzebowałem mechanizmu walidacji działającego pod tą platformą. Według MSDN-u wszystkie metody walidacji przedstawione we wspomnianym wcześniej poście powinny działać. Niestety po przerzuceniu mechanizmu z Silverlighta na Windows Phona okazało się, że błędy walidacji nie zostają wyświetlone na interfejsie. Po przeszukaniu kilku for oraz blogów dowiedziałem się, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak obsługi reakcji na błędy w templacie TextBoxów (i innych elementów typu input). Zatem aby wyświetlić błędy walidacji, pozostaje nam zmodyfikować istniejący template TextBox-a. Zacznijmy od wyciągnięcia standardowego templatu TextBox-a z Windows Phona. W tym celu możemy użyć aplikacji Expression Blend. Otwórzmy w niej jakikolwiek projekt typu Windows Phone Application, w którym na kontrolce mamy naniesionego Textboxa. W moim przypadku, po wczytaniu projektu do Blenda ekran wygląda w następujący sposób
blend
Następnie zaznaczamy w Blendzie TextBox-a i z opcji znajdujących się w lewym górnym rogu aktualnej zakładki wybieramy TextBox->Edit Template-> Edit Copy.
BlendTemplateExtraction
W oknie, które się pojawi klikamy OK. Następnie możemy przejść do widoku XAML-a, w sekcji phone:PhoneApplicationPage.Resources powinien pojawić się nam nowy styl wyglądający w ten sposób

W ten oto sposób udało nam się wydobyć domyślny styl oraz template TextBoxa w Windows Phonie. W kolejnym kroku musimy zmodyfikować ten template w taki sposób, aby zaczął reagować na zmiany stanu walidacji. Zacznijmy od sprawdzenia jakie stany wizualne może obsługiwać TextBox. W tym celu musimy przeglądnąć metadane TextBoxa – możemy to zrobić klikając PPM na klasie TextBox-a i wybierając Go To Definition. Naszym oczom powinno ukazać się coś takiego.
validationstates
Widzimy, że klasa TextBox jest opatrzona atrybutami TemplateVisualState, nas interesują najbardziej trzy z tych atrybutów:

  • [TemplateVisualState(GroupName = “ValidationStates”, Name = “Valid”)]
  • [TemplateVisualState(GroupName = “ValidationStates”, Name = “InvalidFocused”)]
  • [TemplateVisualState(GroupName = “ValidationStates”, Name = “InvalidUnfocused”)]

Mówią nam one, że w przypadku gdy wystąpią błędy walidacji nasza kontrolka przechodzi w stan InvalidFocused lub InvalidUnfocused. Natomiast, w przypadku gdy nie ma błędów znajduje się ona w stanie Valid. Analizując kod domyślnego templatu TextBoxa widzimy, że stany z grupy ValidationStates nie są obsługiwane – czas zatem to zmienić. Po pierwsze do templatu musimy dorzucić elementy, które będą wyświetlały błędy walidacji. Zmieńmy zatem opakowujący wszystko element Grid na StackPanel, a następnie dodajmy element typu TextBlock oraz Border. Elementy wyświetlające błędy walidacji musimy umieścić w jednym kontenerze z elementami odpowiadającymi za wyświetlanie tekstu. Zatem musimy je opakować w Grida. Po zastosowaniu powyższych wskazówek nasz template będzie wyglądał w następujący sposób

Dodanie elementów wyświetlających błędy to nie wszystko, musimy jeszcze określić kiedy nasze elementy mają być widoczne. W chwili obecnej ich właściwość Visibility jest ustawiona na Collapsed. Zatem elementy te nie będą widoczne, jak również nie będą zajmowały miejsca na interfejsie. Jak już wcześniej wspomniałem kontrolka TextBoxa w przypadku wystąpienia błędów walidacji przejdzie do stanów InvalidFocused lub InvalidUnfocused. Pozostaje nam zatem zareagować na przejście kontrolki w te stany i odpowiednio zmodyfikować właściwość Visibility bordera oraz textblocka. W tym celu posłużymy się VisualStateManagerem oraz animacjami. Do naszego templatu dodajmy następujący wpis

W ten oto sposób zdefiniwaliśmy w XAML-u grupę (VisualStateGroup ) o nazwie ValidationStates – zauważmy, że nazwa grupy jest taka sama jak nazwa grupy z atrybutów klasy TextBox. Dodaliśmy również trzy stany wizualne (VisualState), których nazwy również odpowiadają nazwą zdefiniowanym w atrubytach klasy TextBox. Od tej chwili gdy kontrolka TextBoxa będzie posiadała błędy walidacji, zostanie odpalona animacja zmieniająca właściwość Visibility bordera “ValidationBorder” oraz TextBlocka “ValidationMessage” na Visible. Ostatecznie cały gotowy template będzie wyglądał w następujący sposób

Tak natomiast przedstawiają się błędy walidacji wyświetlone na TextBoxach
wyświetlanie błędów walidacji

Windows Phone – wyświetlanie błędów walidacji

Walidacja

Walidacja jest to technika sprawdzająca, czy dany obiekt spełnia pewne założenia poprawności danych. W WPF-ie oraz Silverlighcie istnieją trzy sposoby walidacji obiektów:

  • walidacja poprzez rzucanie wyjątków,
  • walidacja z użyciem interfejsu IDataErrorInfo,
  • walidacja z użyciem interfejsu INotifyDataErrorInfo

1. Walidacja poprzez rzucanie wyjątków

Walidacja poprzez rzucanie wyjątków odbywa się w następujący sposób. W seterze danej właściwości dodajemy warunek sprawdzający czy wpisane dane są poprawne. Jeżeli nie to najzwyczajniej w świecie rzucamy wyjątek, w którym podajemy komunikat błędu. Przykładowy properties z walidacją może wyglądać w ten sposób:

W celu “wyłapania” tego wyjątku i pokazania odpowiedniego komunikatu,w bindingu musimy ustawić właściwość ValidatesOnExceptions na wartość true.

Taki sposób walidowania jest jednak rzadko stosowany i wielu programistów twierdzi, że rzucanie wyjątków powinno się odbywać tylko w przypadku nieprawidłowego działania aplikacji. Ponadto walidowane propertisy nie mogą być autopropertisami, co dodatkowo wydłuża czas tworzenia klas.

2. Walidacja z użyciem interfejsu IDataErrorInfo

W celu wyłapywania błędów w widoku, należy w bindingu ustawić ValidatesOnDataError = true

Przykładowa klasa implementująca interfejs IDataErrorInfo może wyglądać następująco:

Najważniejszą metodą w powyższej klasie jest indekser

to właśnie tutaj mogą zostać sprawdzone wszystkie właściwości danego obiektu – propertyName oznacza nazwę propertisu, który walidujemy. W przypadku, gdy wartość jakiejś właściwości jest nieprawidłowa, w pole result wpisujemy komunikat błędu. Komunikaty te “wyłapywane” są przez widok, a następnie wyświetlane w postaci komunikatów przy odpowiednich kontrolkach. Jeżeli wszystko jest OK zwracamy string.Empty.Walidacje przy pomocy interfejsu IDataErrorInfo idealnie nadają się do walidowania modelu.

3. Walidacja z użyciem interfejsu INotifyDataErrorInfo

Interfejs INotifyDataErrorInfo prezentuje się w następujący sposób:

  • bool HasErrors – określa czy dany obiekt zawiera błędy
  • event EventHandler ErrorsChanged– zdarzenie informujące o zmienie ilości błędów w obiekcie
  • IEnumerable GetErrors(string propertyName) – funkcja pobierająca kolekcję błędów dla danego propertisa

W celu “wyłapania” błędów przez widok należy w bindingu ustawić properties
NotifyOnValidationError = true

Jak już wcześniej wspomniano funkcja GetErrors(string propertyName) zwraca kolekcję błędów dla danej właściwości. Zatem do klasy, która będzie implementowała interfejs INotifyDataErrorInfo należy dodać kolekcję przechowującą obiekty typu ValidationResult. Przykładowa implementacja interfejsu może wyglądać w następujący sposób:

Funkcja Validate() najpierw czyści wszystkie poprzednie wyniki walidacji, a następnie przy pomocy klasy Validator oraz funkcji TryValidateObject waliduje wszystkie właściwości, które zostały oznaczone atrybutem dziedziczącym po klasie ValidationAttribute.Z kolei funkcja Validate(string propertyName) waliduje tylko konkretną właściwość.
Przykładowe walidowanie właściwości przy pomocy atrybutów może wyglądać w następujący sposób:

W celu stworzenia własnych regół walidacji, nie uwzględnionych w zapewnionych przez framework atrybutach należy stworzyć własną klasę dziedziczącą po klasie ValidationAttribute, a następnie przeciążyć metodę IsValid. Przykładowa klasa może wyglądać w następujący sposób:

Walidacja przy użyciu interfejsu INotifyDataErrorInfo idealnie nadaje się (wg mnie) do walidowaniu całych ViewModeli. Przy zamykaniu okna wystarczy wywołać funkcję Validate() z bazowego ViewModelu, a w przypadku gdy zwróci ona false zatrzymać zamykanie okna. Jako, że walidacja zostanie przeprowadzona na wszystkich wybranych przez nas propertisach, widok automatycznie się zaktualizuje i pokaże komunikaty błędów na odpowiednich kontrolkach okna.

Walidacja